Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V., gevestigd aan Putselaan 60 unit 2, 3074 JC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u als medewerker bij ons in dienst bent.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zorg van ons gaat ontvangen:

Algemene persoons- en n.a.w.-gegevens
Medische gegevens
Zorg- en indicatieplannen en zorgcontracten
Contactpersonen in geval van nood
Intakeformulieren

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u bij ons in dienst bent:

Algemene persoons- en n.a.w.-gegevens
Arbeidsgegevens
Contactpersonen in geval van nood

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via u.turkmen@dozthuiszorg.nl, dan verwijderen wij deze informatie. U moet dan doorgeven op welke dag en hoe laat er is gesurft op onze site.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

In het kader van de zorg die u als cliënt ontvangt;
In het kader van een dienstverband.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V.) tussen zit.

Bewaringstijd persoonsgegevens
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo kort mogelijk, maar houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Op grond van artikel 56 lid 3 BOPZ worden de cliëntgegevens vijf jaar bewaard. De bewaartijd van personeelsgegevens is maximaal zeven jaar nadat de medewerker uit dienst is getreden. Indien van toepassing: bewaartijd van informatie die is verzameld via de website is maximaal drie maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zakelijke overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het delen doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit geldt overigens niet voor alle documenten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar u.turkmen@dozthuiszorg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U mag het paspoortnummer, bsn en de strook met letters en getallen onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via u.turkmen@dozthuiszorg.nl.

Vragen
Dhr. U. Turkmen is de functionaris gegevensbescherming binnen Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. Voor vragen is hij te bereiken via u.turkmen@dozthuiszorg.nl.

Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw