Privacyverklaring sollicitanten en werknemers

Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam bv (hierna te noemen: D.O.Z. Thuiszorg), gevestigd aan de Putselaan 60 unit 2, 3074 JC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
D.O.Z. Thuiszorg verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers in het kader vanuit de wet- en regelgeving en goed werkgeverschap. Wij vinden het daarnaast belangrijk om te zeggen dat wij zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben.

Onderdelen die worden verwerkt
Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als mensen bij ons solliciteren:

 1. Sollicitatieformulier;
 2. Cv;
 3. Diploma’s en certificaten – indien van toepassing.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als werknemers in loondienst bij ons komen:

 1. Paspoort, ID of verblijfstitel;
 2. Zorg- en bankpas;
 3. Sollicitatieformulier & cv;
 4. Diploma’s en certificaten;
 5. Arbeidsovereenkomsten;
 6. Loonheffingsformulier(en);
 7. VOG;
 8. Functionerings- en beoordelingsformulieren;
 9. Verlofaanvragen ;
 10. Uren-, parkeer- en reiskostendeclaraties;
 11. Contactpersonen in geval van nood;
 12. Beslagleggingen – indien van toepassing;
 13. Studieovereenkomsten – indien van toepassing;
 14. Correspondentie over werknemers van instanties zoals het UWV of de Gemeente Rotterdam – indien van toepassing;
 15. Verstrekkingen – indien van toepassing.

Bewaringstijd persoonsgegevens
D.O.Z. Thuiszorg houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor de sollicitant en medewerkersgegevens. De gegevens van sollicitanten worden vier (4) weken na sluiting sollicitatieperiode vernietigd, tenzij anders overeengekomen met de sollicitant. De gegevens van medewerkers in loondienst, afhankelijk het onderdeel, kan tot zeven (7) jaar na uitdiensttreding bewaard worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
D.O.Z. Thuiszorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor medewerkers. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D.O.Z. Thuiszorg) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
D.O.Z. Thuiszorg deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (zakelijke) overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. D.O.Z. Thuiszorg is niet verantwoordelijk voor eventuele datalekken bij externe partijen die wij hebben ingeschakeld. Wij zullen wel, zodra het datalek bekend is, medewerkers op de hoogste stellen van de datalek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D.O.Z. Thuiszorg neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als er een indruk bij een sollicitant of medewerker is dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hr@dozthuiszorg.nl.

Privacyrechten sollicitanten
Sollicitanten kunnen te allen tijden vragen om inzage, correctie of verwijdering van de gegevens die wij van de sollicitant hebben. Sollicitanten hebben ook het recht om hun toestemming op ieder moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van een eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

Vragen
Indien sollicitanten of medewerkers een verzoek of een klacht hebt, dan kan dat gemaild worden naar de afdeling hr o.v.v. je naam, de vacature en omschrijving van je verzoek. Ook voor alle overige vragen met betrekking tot privacy kan gemaild worden naar hr@dozthuiszorg.nl.

Alle rechten en weren voorbehouden.