Privacyverklaring cliënten

Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam bv (hierna te noemen: D.O.Z. Thuiszorg), gevestigd aan de Putselaan 60 unit 2, 3074 JC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
D.O.Z. Thuiszorg verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de zorg die u als cliënt ontvangt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zorg van ons gaat ontvangen:

  • N.a.w.-gegevens
  • Medische gegevens
  • Zorg- en indicatieplannen
  • Zorgcontracten
  • Contactpersonen in geval van nood
  • Intakeformulieren

Geautomatiseerde besluitvorming
D.O.Z. Thuiszorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor cliënten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van D.O.Z. Thuiszorg) tussen zit.

Bewaringstijd persoonsgegevens
D.O.Z. Thuiszorg houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen voor de cliëntgegevens. In artikel 7:454 lid 3 BW (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) staat dat cliëntgegevens tot twintig (20) jaar na de laatste wijziging bewaard moeten worden.

Gegevens die verzameld worden via de website kunnen tot een periode van drie (3) jaar bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
D.O.Z. Thuiszorg deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de (zakelijke) overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het is wel zo dat er schriftelijk toestemming wordt gevraagd aan cliënten als een externe partij inzage in het cliëntendossier wil hebben.

Met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. D.O.Z. Thuiszorg is niet verantwoordelijk voor eventuele datalekken bij externe partijen die wij hebben ingeschakeld. Wij zullen wel, zodra het datalek bekend is, cliënten op de hoogste stellen van de datalek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit geldt overigens niet voor alle documenten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar u.turkmen@dozthuiszorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U mag het paspoortnummer, de bsn en de strook met letters en getallen onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
D.O.Z. Thuiszorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via u.turkmen@dozthuiszorg.nl.

Verwerking gegevens minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders om die reden aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kan er voorkomen worden dat er gegevens over minderjarigen zonder ouderlijke toestemming wordt verzameld.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan kunt u dat via u.turkmen@dozthuiszorg.nl laten weten. Wij verwijderen de verzamelde informatie. Wat u moet doorgeven is op welke dag er is gesurft en hoe laat.

Vragen
Dhr. U. Turkmen is de functionaris gegevensbescherming (FG) binnen D.O.Z. Thuiszorg. Voor vragen is hij te bereiken via u.turkmen@dozthuiszorg.nl.

D.O.Z. Thuiszorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Alle rechten en weren voorbehouden.