D.O.Z. Thuiszorg hecht veel waarde aan kwaliteit. Voor u betekent dit dat wij alles-op-alles zetten om de zorg zo transparant mogelijk te houden. Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Met de onderstaande mechanismes waarborgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening.

Elektronisch cliëntendossier

D.O.Z. Thuiszorg organiseert de zorg digitaal met een cliëntvolgsysteem. Geautoriseerde medewerkers van D.O.Z. Thuiszorg hebben toegang tot uw zorgdossier, waardoor zij volgens de meest recente status de zorg veilig en effectief kunnen verlenen. Hiermee wordt tevens uw privacy gewaarborgd.

Toegang cliënten tot hun eigen zorgdossier

Bij ons krijgt u zelf digitaal toegang tot uw eigen zorgdossier. Op die manier blijft u actief betrokken rondom uw eigen zorgvraag. U heeft onder andere inzage in uw eigen zorgplan en uw eigen zorgrapportages. Daarnaast kunt u ook zien wanneer het volgende zorgmoment is en welke medewerker de zorg komen leveren. Dat is wel zo fijn.

U kunt uiteraard ook iemand uit uw netwerk autoriseren om mee te kijken in uw zorgdossier.

HKZ (kwaliteitskeurmerk)

D.O.Z. Thuiszorg is er trots op sinds mei 2018 het certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) te mogen dragen. Dit certificaat garandeert u en onze samenwerkingspartners dat D.O.Z. Thuiszorg veilige zorg levert die voldoet aan de maatstaven van de HKZ-norm en andere geldende kwaliteitskaders. Wij monitoren de zorg continue via onze digitale kwaliteitsdashboard.

Zorgthuisnl

D.O.Z. Thuiszorg is aangesloten bij branchevereniging Zorgthuisnl. Deze branchevereniging behartigt vooral de belangen van thuiszorginstellingen. Zij volgen de ontwikkelingen in de zorgbranche op de voet waardoor wij de meest recente ontwikkelingen kunnen implementeren in onze werkwijze, wat u uiteraard weer ten goede komt.

Raad van Commissarissen (RvC)

Er zijn zeven principes waar elke zorgaanbieder zich aan moet houden (de zogenaamde Governancecode Zorg). Eén van die principes is verantwoord toezicht. Dat houdt in dat een onafhankelijk orgaan met het bestuur meekijkt. D.O.Z. Thuiszorg heeft momenteel drie commissarissen. De RvC kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Cliëntenraad

Elke zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dit wordt bepaald vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) en bestaat uit cliënten en/of mensen die betrokken zijn rond de zorg van de cliënten, zoals kinderen, buren of kennissen. D.O.Z. Thuiszorg is momenteel bezig met het installeren van een cliëntenraad. De functie van de cliëntenraad is om te kijken wat er beter kan rondom de georganiseerde zorg. Ook deze leden kunnen gewenst en ongewenst advies uitbrengen aan het bestuur.