Algemene voorwaarden

1. Afspraken

Wanneer is de algemene module van toepassing?

De algemene module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons. In deze module staan de voor u geldende algemene voorwaarden.

Over wie gaan deze module(s)?

In deze module(s) gaat het over ‘u’ en over ‘wij’. Met ‘wij’ wordt de zorgaanbieder bedoeld die deze module gebruikt. Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg verlenen en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namens hem/haar beslissingen kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).

Vanaf wanneer zijn deze module(s) van toepassing?

De algemene voorwaarden in deze module(s) is of zijn van toepassing vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

Kunnen wij deze module(s) wijzigen?

De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen slechts gewijzigd worden:

 • in overleg tussen ActiZ en Zorgthuisnl enerzijds en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland anderzijds; of
 • als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving; of
 • door ons, na verzwaard advies van de cliëntenraad en als de wijziging niet in uw nadeel is.Wij informeren u tijdig over een wijziging van deze module. Daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking treedt. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren.Welke verplichtingen hebben wij?Wij hebben de volgende verplichtingen:
 • wij werken met u samen om de zorgverlening af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • wij onthouden ons van gedrag dat schadelijk is voor uw gezondheid of welzijn – zie onzegedragscode en huisregels;
 • als er een incident in de zorgverlening is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunthebben, informeren wij u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te verhelpen.

Welke verplichtingen heeft u?

U heeft de volgende verplichtingen:

 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
  • Schade veroorzaakt door medewerkers kunt u in sommige gevallen vergoedt krijgen. U heeft wel een eigen risico per gebeurtenis van € 50,- en bij was- of strijkschade € 80,-.
  • D.O.Z. Thuiszorg is niet aansprakelijk voor schade die u is toegebracht als gevolg van gedragingen van een medewerker, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de medewerker.
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers – zie onze gedragscode en huisregels;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wilt maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit vóórdat het gesprek wordt opgenomen. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken.

2. Zorgplan

Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?

Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van het indicatiegesprek vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden.

Het aantal uren zorg dat is geïndiceerd is leidend. Als er een aanzienlijke en/of blijvende wijziging in de zorgbehoefte komt, kan er door u of door D.O.Z. Thuiszorg een herindicatie worden aangevraagd. Wanneer de herindicatie afwijkt van uw bestaande indicatie, leggen wij de wijziging schriftelijk vast. Wanneer de indicatie vervalt, wordt er geen zorg meer verleend.

Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden over het zorgplan?

Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het zorgplan. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?

Tijdens het allereerste indicatiegesprek kijken wij welke zorgvragen u heeft als. Voor een initiële indicatie hebben wij uw medisch journaal en een medicatie-overzicht nodig. Bij een herindicatie kijken wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er aanpassingen nodig zijn. Het zorgplan wordt standaard halfjaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Dat doen wij samen met u:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te richten en welke ondersteuning u daarbij van ons zou willen ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u zullen proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop afstemming tussen die zorgverleners plaatsvindt en wie uw aanspreekpunt is;
 • welke familieleden of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen.

Wat als u niet kunt of wilt overleggen over het zorgplan?

Als u geen overleg met ons wilt of kunt hebben over de zorgverlening, dan wordt dat in het zorgplan vermeld. Wij houden dan zoveel mogelijk rekening met wat wij denken wat u wilt en kunt, gezien uw mogelijkheden en beperkingen.

Wat als wij of u de afspraken in het zorgplan niet kunnen (kunt) nakomen?

Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij met u hierover in gesprek.

Als het voor u onmogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk – in ieder geval 24 uur van tevoren. Bijvoorbeeld als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt zijn. Als u dit niet doet, brengen wij het geplande zorgmoment bij u in rekening, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was uzelf op tijd af te melden. Het bedrag dat door ons in rekening wordt gebracht, is niet hoger dan het door ons ingeplande zorgmoment.

3. Persoonsgegevens en privacy

Is er een zorgdossier?

De wet verplicht ons om een dossier bij te houden. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals n.a.w.-gegevens, medische gegevens, rapportages en andere bijzonderheden. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.

Waarvoor wordt uw zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage?

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij mensen buiten onze organisatie geen inzage in uw zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.

Anderen zijn niet:

 • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • uw (wettelijke) vertegenwoordiger (als u die heeft), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak.

Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

 • de goede zorgverlening en behandeling aan u;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening;
 • de financiële afwikkeling en controle;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie en supervisie;
 • calamiteiten- en incidentenonderzoek.

Kunt u een verzoek doen tot het wijzigen of vernietigen van uw zorgdossiergegevens?

Als u een vernietigingsverzoek schriftelijk doet, dan kunnen wij bepaalde onderdelen in uw zorgdossier vernietigen (ter toetsing en discretie van de directie). Alle onderdelen van een zorgdossier wat bij wet wordt verplicht (artikel 7:454 lid 3 BW) moeten wij tot twintig (20) jaar na laatste wijziging te bewaren. Die gegevens kunnen wij niet vernietigen.

Binnen een (1) maand nadat u ons gevraagd heeft om uw dossier te vernietigen laten wij u schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met twee (2) maanden verlengen. Als wij uw verzoek om uw zorgdossier te vernietigen afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek.

Zolang u bij ons in zorg bent kunnen wij niet zonder zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen wanneer deze niet juist of niet relevant zijn, mits de wet dit toelaat. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of, en hoe het uitgevoerd kan worden.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?

Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving.

Dat betekent het volgende:

 • voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig (20) jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is.

Kunt u het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?

U kunt het zorgdossier inzien en een kopie krijgen. Er wordt geen inzage in, of afschrift van, een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor wordt geschaad en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie.

Geven wij uw nabestaanden inzage in het zorgdossier?

Als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNMG, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek inzage in het zorgdossier. Als duidelijk of aannemelijk is dat u dat juist niet zou hebben gewild, dan verlenen wij geen inzage aan nabestaanden.

Hoe gaan wij om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken, of uw gegevens ter beschikking stellen of gebruiken.

Als het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost kan de gegevensverwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden uitgevoerd als:

 • het onderzoek een algemeen belang dient en
 • bij de uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van debetrokkene niet onevenredig wordt geschaad.Wij kunnen ook volledig anoniem en niet meer tot u te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken, zonder uw toestemming.

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?

Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?

Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

4. Betalingsvoorwaarden

Moet u betalen voor de zorgverlening?

U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op grond van de Wet langdurige zorg, de Wmo of de Zorgverzekeringswet rechtstreeks door het Zorgkantoor, de SVB of de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht bent een wettelijke eigen bijdrage te betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog die eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

Hoeveel moet u betalen?

Als u zelf moet betalen voor de zorgverlening, informeren wij u vóór de aanvang van die zorgverlening over onze prijzen.

Op welk moment moet u betalen?

Wij sturen u voor de zorgverlening waarvoor u zelf moet betalen, een duidelijke en gespecificeerde factuur die u binnen 14 dagen moet betalen via automatische incasso of acceptgiro.

Wat gebeurt er als u niet betaalt?

Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?

Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.

Annuleringskosten

Wij hanteren annuleringskosten op het moment dat een nieuwe cliënt zich vlak voordat de zorg start terugtrekt. Wij maken helaas regelmatig mee dat wij al een cliëntdossier hebben aangelegd en andere zaken rondom de zorg hebben geregeld en dat nieuwe cliënten ons dan op het laatste moment laten weten toch geen zorg te willen ontvangen. Om dit te voorkomen hanteren wij een annuleringstarief van € 250,- indien alle zaken om te starten met het leveren van zorg al in orde zijn gemaakt.

Ook zorgmomenten die niet tijdig zijn afgezegd, dus niet 24 uur van tevoren, worden in rekening gebracht, conform het reeds ingeplande zorgmoment.

Schade

Als een cliënt van mening is dat er schade is ontstaan door het toedoen van een medewerker laat de cliënt dit zo snel mogelijk aan D.O.Z. Thuiszorg weten, maar niet later dan 72 uur na de gebeurtenis. Per schade heeft de cliënt een eigen risico van € 50,- bij was- en strijkschade en € 80,- bij huishoudelijk apparatuur.

5. Informatieverstrekking

Welke informatie krijgt u?

Wij informeren u in ieder geval tijdens de zorgplanbespreking over alle onderwerpen die hiervoor zijn opgesomd. Ook spannen wij ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke zorg en eventuele aanvullende diensten wij bieden;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kunt krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat erwordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement.Hoe geven wij informatie?Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

Welke informatie krijgen wij van u?

Voor de aanvang van de zorg:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen;
 • en gedurende de looptijd daarvan, legitimeert u zich met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening of behandeling, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • informeert u ons als u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

6. Klachten en geschillen

Zie ons klachtenreglement voor de procedures rond het indienen van een klacht. Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

7. Einde van de overeenkomst

Wanneer eindigt de overeenkomst?

 • als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
 • als u en wij dat allebei willen;
 • na een eenzijdige opzegging door ons als gevolg van het schenden van de gedragscode ofhuisregels, of andere (bijzondere) gebeurtenissen zoals een vertrouwensbreuk;
 • op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen;
 • als het Zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet meer betaalt voor de zorgverlening aan u en uzelf ook niet bereid bent voor de zorgverlening te betalen;
 • ingeval van ontbinding door de rechter;
 • bij uw overlijden.
 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanigeverandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e)indicatiebesluit/(-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uwnaasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van onsverwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?

 • als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder: Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
 • u krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier;
 • alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die dezorg overneemt.
 • als er naar ons oordeel aanleiding toe is of als wij daartoe verplicht zijn, zullen wij het zorgkantoor ofde zorgverzekeraar en de Inspectie voor de Gezondheidszorg informeren over het einde van de overeenkomst en de reden(en) daarvan.Kunt u de overeenkomst opzeggen?U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

8. Overig

Mochten wij in het kader van de Wlz-pgb een aanvraag voor u hebben ingediend en u geeft aan dat u geen zorg meer bij ons wilt inkopen op het moment dat de Wlz is toegekend, dan sturen wij u een factuur van € 400,-. In die kosten zit onze reistijd en reiskosten, en de tijd die ons personeel voor u hebben gereserveerd om de aanvraag volledig in te dienen.

***

Bijzondere module persoonsgebonden budget (pgb)

Wanneer is deze module van toepassing?

De bijzondere module persoonsgebonden budget (pgb) is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u zorg van ons ontvangt vanuit een pgb. Deze module is een aanvulling op de algemene module.

Gelden de voorwaarden uit de overeenkomst van opdracht met zorginstelling van de SVB ook voor mij?

Ja. De voorwaarden in de overeenkomst van opdracht met zorginstelling van de SVB zijn leidend. Onze algemene module is een aanvulling op deze voorwaarden.

Deze (aangepaste) algemene voorwaarden zijn bekrachtigd per 1/1/2021.