Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. ofwel D.O.Z. Thuiszorg

Deze algemene voorwaarden informeren u over zaken die van belang zijn voor een goede zorgverlening. Zo weet u wat u van D.O.Z. Thuiszorg kunt verwachten en wat onze medewerkers van u verwachten. De algemene voorwaarden beginnen met de voorwaarden die betrekking hebben op alle soorten zorgverlening. Op de laatste bladzijde van deze tekst vindt u een gedeelte met voorwaarden die specifiek betrekking hebben op huishoudelijke zorgverlening. Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen heeft, kunt u bellen naar ons kantoor.

VOORWAARDEN VOOR ALLE ZORGVERLENING

Algemeen
Medewerkers van D.O.Z. Thuiszorg hebben de professionele en morele plicht hun werkzaamheden te verrichten met de nodige zorgvuldigheid en met respect voor algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden en normen, zoals die in het dagelijks verkeer worden gebezigd. Sleutelwoorden om deze houding te kenmerken, zijn: Volledige zorg op maat.

Zorgdossier
Onze zorgverlening stellen we op aan de hand van een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en/of van de gemeente en/of van een wijkverpleegkundige.
De inhoud van de zorgverlening wordt vastgelegd in het zorgplan. Uw wensen worden zoveel mogelijk in de zorgverlening betrokken. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier dat bij u thuis komt te liggen. Naast het vastleggen van afspraken is het zorgdossier een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, u en mantelzorger(s). D.O.Z. Thuiszorg verwacht dat u meewerkt aan het opstellen van een correct en volledig zorgdossier. U heeft het recht een behandeling te weigeren.

Indicatie
Het aantal uren zorg dat is geïndiceerd, is een gemiddelde. Wij kunnen en mogen hiervan afwijken, binnen de door het CIZ en/of de gemeente gestelde grenzen. Als er een aanzienlijke en/of blijvende wijziging in uw zorgbehoefte komt, kan er door u of door D.O.Z. Thuiszorg een vervolgindicatie worden aangevraagd bij het CIZ. Wanneer de vervolgindicatie afwijkt van uw bestaande indicatie, leggen wij de wijziging schriftelijk vast. Wanneer de indicatie vervalt, wordt geen zorg meer verleend.

Kosten
D.O.Z. Thuiszorg registreert de zorguren die u ontvangt door middel van werkurenlijsten. Op basis van deze registraties worden uw zorguren gedeclareerd. Voor zorgverlening in pgb waaraan een indicatie van het CIZ/gemeente ten grondslag ligt, betaalt u een eigen bijdrage thuiszorg die geïnd wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze rekening ontvangt u één keer per vier weken. Over de hoogte van deze eigen bijdrage kunt u meer informatie krijgen bij het CAK in Den Haag, kosteloos te bereiken onder telefoonnummer 0800-1925.
U kunt ook zonder indicatie zorgverlening krijgen. In deze situatie geldt uiteraard dat u zelf de kosten draagt, gebaseerd op de hiervoor geldende tarieven.

Wij hanteren annuleringskosten op het moment dat de cliënt zich vlak voordat de zorg gaat starten zich terugtrekt. Wij maken te vaak mee dat wij een zorgverlener hebben ingepland en een cliëntendossier hebben opgebouwd en dat de cliënt ons op het laatste minuut laat weten geen zorg meer te willen inkopen. Om dit te voorkomen hanteren wij een annuleringstarief van € 125,- in het geval dat alle zaken rondom het starten van de zorg is geregeld.

Betreden woning en aanwezigheid cliënt
• Wanneer onze medewerkers zorg bij u thuis komen verlenen, moet u ervoor zorgen dat zij de woning kunnen binnengaan. Wanneer u niet zelf de deur kunt openen om onze medewerkers binnen te laten, is het de bedoeling dat u in eerste instantie zelf een oplossing zoekt voor dit probleem. In uiterste noodzaak is het mogelijk een sleutel af te geven in overleg met de leiding van D.O.Z. Thuiszorg. Een en ander wordt vastgelegd op een formulier.
• Onze medewerkers mogen alleen hun werkzaamheden uitvoeren bij u thuis als u zelf aanwezig bent. Alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kan van deze regels afgeweken worden. Dit moet altijd vooraf besproken zijn met en goedgekeurd zijn door zorg Thuiszorg.

Privacybescherming
Ter bescherming van uw privacy hanteert D.O.Z. Thuiszorg een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onder meer uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. Medewerkers zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers.

Zie onze privacyverklaring voor meer info.

Schade
Schade veroorzaakt door onze medewerkers kunt u in sommige gevallen vergoedt krijgen. U heeft wel een eigen risico per gebeurtenis van €50,- en bij was- of strijkschade €80,- (wijzigingen voorbehouden). U moet de schade zo spoedig mogelijk, liefst binnen 72 uur, schriftelijk aan ons doorgeven. Wij kunnen dan de omvang van de schade en eventuele aansprakelijkheid door onze verzekeringsmaatschappij laten vaststellen. D.O.Z. Thuiszorg is niet aansprakelijk voor de door u toegebrachte schade als gevolg van gedragingen van de medewerker, indien deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de medewerker.

Voorzorgsmaatregelen
Bij aanvang van de zorgverlening verlangen wij van u dat u onze medewerkers op de hoogte stelt van al uw eisen/wensen ten aanzien van het gebruik van uw privé-eigendommen voor zover dit in de uitoefening van hun functie van belang is. Wij verwachten van u dat uw geld en kostbaarheden op een afgesloten plaats in huis bewaard.
Het is te allen tijde verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of voor welke andere reden dan ook. Gebeurt dit toch, dan zijn eventuele gevolgen hiervan voor uw eigen risico.

Gebruik van auto
In verband met mogelijke schadeveroorzaking en de daaraan verbonden gevolgen, mag de medewerker geen werkzaamheden verrichten waarbij gebruik van eigen auto of die van derden nodig is. D.O.Z. Thuiszorg sluit elke aansprakelijkheid in deze uit. Op verzoek van u kan bij hoge uitzondering hiervan afgeweken worden. Hiervoor is toestemming van de leiding van D.O.Z. Thuiszorg noodzakelijk. U bent, als opdrachtgever, aansprakelijk voor eventuele schade die niet door de verzekering van onze medewerker wordt gedekt en u dient onze medewerker een kilometervergoeding te betalen volgens de richtlijnen van D.O.Z. Thuiszorg.

Klachten
D.O.Z. Thuiszorg heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

• Interne klachtenprocedure
Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met degene die u bij de zorg, hulp of dienst verleent, of met zijn/haar leidinggevende. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van D.O.Z. Thuiszorg. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht proberen wij deze af te handelen.
• Externe beroepsprocedure
Mocht u niet tevreden zijn met de reactie op uw klacht, dan kunt u de klacht formeel laten behandelen door de geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet binnen 6 maanden een bindende uitspraak voor beide partijen. De geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit leden van de Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. De commissie behandelt uw klacht en de reactie van degene waarover u klaagt. Daarna doet de commissie een uitspraak. Deze wordt schriftelijk aan u persoonlijk en aan D.O.Z. Thuiszorg medegedeeld.
Meer informatie hierover of voor het indienen van een klacht gaat u naar www.degeschillencommissiezorg.nl.

Zie ons klachtenreglement voor interactieve links en ons klachtenformulier om een klacht in te dienen.

Gedragsnormen
D.O.Z. Thuiszorg tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. D.O.Z. Thuiszorg hanteert een gedragscode, zie gedragscode, waarin deze en andere uitgangspunten ten aanzien van bejegening beschreven staan. Bij de omgang met de cliënt dienen medewerkers zich ook aan deze code te houden. U kunt deze code opvragen. Als door onze medewerkers deze gedragsnormen niet in acht worden genomen (bijvoorbeeld in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen), kunt u een klacht indienen, overeenkomstig de hierboven genoemde klachtenregeling.
Als de cliënt in strijd met algemene gedragsnormen handelt, kunnen wij de zorgverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en de overeenkomst met u opzeggen.

Zie onze gedragscode voor meer info.

Beloning en cadeaus
Onze medewerkers ontvangen een salaris voor hun werkzaamheden. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers geen beloning of cadeaus geeft, in welke vorm dan ook.

Acceptatie van de dienstverlening
Bij de cliënten zullen onze medewerkers voor iedere gewerkte dienst ter parafering een werkurenlijst aanbieden. Door middel van uw paraaf geeft u aan dat de gewerkte dienst naar behoren is uitgevoerd. De geparafeerde diensten van de werkurenlijsten worden gedeclareerd.

Verhindering of afwezigheid van langere duur van cliëntzijde
Niet tijdig afgezegde zorguren worden in rekening gebracht. Als u een afspraak wenst af te zeggen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren door te geven aan D.O.Z. Thuiszorg. Indien sprake is van overmacht – zoals bijvoorbeeld onvoorziene ziekenhuisopname – geldt deze afzegtermijn niet. Vakanties of langere afwezigheid van uw kant dient u minimaal twee weken voordat deze vakantie of afwezigheid plaats zal vinden, door te geven aan D.O.Z. Thuiszorg. Wanneer vakantie of afwezigheid voor langere duur binnen twee weken vóór kennisgeving aan D.O.Z. Thuiszorg ingaat, dan wordt de voor die twee weken reeds geplande zorg gedeclareerd.

Door cliënt gevraagde beëindiging of vermindering van de zorg
Beëindiging vóór het einde van de indicatie of vermindering van de in de zorgovereenkomst overeengekomen hoeveelheid zorg dient minimaal vier weken voordat beëindiging of vermindering gewenst is, doorgegeven te worden aan D.O.Z. Thuiszorg. Wanneer beëindiging of vermindering van de zorg binnen vier weken vóór kennisgeving aan D.O.Z. Thuiszorg ingaat, dan wordt de voor de resterende weken reeds geplande zorg gedeclareerd.

Beëindiging van rechtswege, door overmacht of na beoordeling van D.O.Z. Thuiszorg. De zorgverlening zal worden beëindigd door D.O.Z. Thuiszorg indien:

• U door verhuizing het werkgebied van D.O.Z. Thuiszorg verlaat.
• U de betalingsverplichting van de eigen bijdrage niet nakomt.
• U wettelijk gezien geen recht meer heeft op zorgverlening.
• Zorgverlening in redelijkheid niet van D.O.Z. Thuiszorg verlangd kan worden.
• Bij overlijden van de cliënt.
• Onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen.
• Onze medewerkers niet naar wens kunnen werken bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag van de zijde van de cliënt in de vorm van seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of vooroordelen.

Wijziging van geplande zorgverlening door omstandigheden buiten de macht van D.O.Z. Thuiszorg
D.O.Z. Thuiszorg heeft een inspanningsverplichting tot het leveren van zorg. Als D.O.Z. Thuiszorg de geplande zorg niet kan verlenen, door ziekte van medewerkers of door calamiteiten, dan wordt dit u zo spoedig mogelijk medegedeeld. De zorg zal in overleg met u ingehaald worden op een ander tijdstip of uitgevoerd worden door een andere dan de aanvankelijk ingeplande werknemer, eventueel ook op een ander tijdstip.

Arbeidsomstandigheden
In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is D.O.Z. Thuiszorg verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden worden bij u thuis verricht. Dit betekent dat D.O.Z. Thuiszorg ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de hygiënische situatie voor onze medewerkers bij u thuis.
• Voor verplegende en verzorgende hulpverlening geldt dat indien nodig er aanpassingen worden gedaan in uw woonomgeving, zodat de medewerkers op veilige en verantwoorde wijze zorg kunnen leveren. Hierbij kunt u denken aan de plaatsing van hulpmiddelen zoals een hoog- of laagbed of het gebruik van een tillift. Indien u niet akkoord gaat met voorgestelde aanpassingen kan dit reden zijn de zorg (deels) stop te zetten.
• Indien onze medewerkers in de uitvoering van hun werkzaamheden bij u een naar onze inschatting onaanvaardbaar risico op infecties lopen, dan kan de zorg met onmiddellijke ingang beëindigd worden en de overeenkomst met u opgezegd worden.
• Indien onze medewerkers niet meer naar wens kunnen werken, bijvoorbeeld in geval van discriminatie en/of ongewenst (seksueel) gedrag, dan is D.O.Z. Thuiszorg genoodzaakt maatregelen te treffen ter bescherming van haar medewerkers.
• Mocht u een huisdier hebben dan verzoeken wij u, als onze medewerker hierom vraagt, het huisdier tijdens de zorgverlening in een andere ruimte te laten verblijven.
• Voor alle zorgwerkzaamheden geldt dat de betreffende Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting (Groene Praktijkregels) van de ARBO nageleefd dienen te worden.

VOORWAARDEN HUISHOUDELIJKE VERZORGING
Huishoudelijke verzorging omvat allerlei activiteiten die te maken hebben met het verrichten van licht tot zwaar huishoudelijk werk, zoals de was of boodschappen doen. D.O.Z. Thuiszorg is een professionele organisatie en wil goede en verantwoorde zorg bieden. Daarvoor worden voor hun taak ervaren, volwassene medewerkers ingezet, die volgens de richtlijnen en de afspraken werken.
Omdat thuissituaties echter nooit overal hetzelfde zijn, is het ook van groot belang dat uzelf, bij aanvang van de hulpverlening, onze medewerkers duidelijk op de hoogte stelt van uw eisen/wensen ten aanzien van wijze van werken, onderhoud van bijvoorbeeld vloeren, meubilair, textiel, gebruik van huishoudelijke apparaten (zoals van wasmachine, droogtrommel) en gebruik van werkmaterialen.

Enkele regels met betrekking tot huishoudelijke verzorging
• Huishoudelijke verzorging heeft uitsluitend en alleen betrekking op werk binnenshuis (met uitzondering van ramen zemen aan de buitenkant en met uitzondering van boodschappen doen als dit in de indicatie is opgenomen).
• Ramen mogen alleen dan aan de buitenkant gezeemd worden als daarvoor geen gevaarlijke werksituatie ontstaan (bijvoorbeeld op balkons).
• Ladders mogen niet gebruikt worden, noch in huis, noch buitenshuis.
• Het tillen van en schuiven met zware meubels en apparaten mag niet uitgevoerd worden door een medewerker van D.O.Z. Thuiszorg zonder hulp van een andere persoon.
• Grote huishoudelijke hulpbeurten, zoals ramen lappen of vloeren schrobben worden niet vaker dan één keer per maand uitgevoerd.
• Het komt voor dat een indicatie voor huishoudelijk werk inclusief boodschappen doen is. Zie onder kopje “Gebruik van auto” onder welke voorwaarden bij het boodschappen doen gebruik gemaakt mag worden van de auto van onze medewerkers.
• Het is verboden onze medewerkers op de hoogte te stellen van uw pincode bij het doen van boodschappen of om welke andere reden dan ook.
• Een medewerker voor huishoudelijke hulp heeft voor ieder te werken en te declareren uur recht op 5 minuten pauze (dit wil zeggen dat bijvoorbeeld voor een dienst van drie uur een kwartier pauze geldt).

Hygiënisch werken
Onze medewerkers volgen de richtlijnen “Hygiënisch werken”, die zijn opgesteld voor uw eigen gezondheid en voor die van onze medewerkers. Dit betekent dat zij in situaties waarin risico van besmetting voorkomt, weten te handelen volgens deze richtlijnen. Dit kunnen situaties zijn waar contact kan voorkomen met o.a. urine, ontlasting, braaksel, bloed of wondvocht dat mogelijk besmet is. Van u wordt verwacht dat u melding maakt van omstandigheden waarin de medewerker een verhoogd risico loopt, zodat daar waar nodig extra beschermende maatregelen genomen kunnen worden zoals het dragen van handschoenen en gebruiken van andere desinfecterende middelen dan de normale schoonmaakmiddelen.

Materialen en schoonmaakmiddelen
In het kader van de Wet Arbeidsomstandigheden is D.O.Z. Thuiszorg verplicht om zorg te dragen voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. De uit te voeren werkzaamheden worden bij u thuis verricht, waardoor dit ook eisen stelt aan de arbeidsomstandigheden bij u. Dit betekent voor uw situatie dat daar waar mogelijk het gebruik van hulpmiddelen verplicht is. Voor een goede kwaliteit van de uitvoering van huishoudelijke verzorging zijn goede materialen een voorwaarde. Voor alle materialen geldt dat ze veilig, hanteerbaar en deugdelijk moeten zijn. Indien geen werkmaterialen aanwezig zijn, kan de medewerker haar werkzaamheden niet uitvoeren en is D.O.Z. Thuiszorg in uiterste situaties genoodzaakt zijn de hulp op te schorten of te weigeren.

Wij hanteren de “checklist werkmaterialen” die aangeeft waaraan materialen moeten voldoen in verband met de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en welke schoonmaakmiddelen aanwezig moeten zijn. Deze checklist wordt met u doorgenomen en besproken tijdens de intake en maakt deel uit van het zorgdossier. Wilt u zorg dragen voor voldoende en geadviseerde werkmaterialen en schoonmaakmiddelen?

Over ons

D.O.Z. Thuiszorg staat garant voor een optimale-, schone- en efficiënte dienstverlening tegenover haar cliënten. Deze diensten staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of sociale kring mits u hiervoor geïndiceerd bent. Lees verder >>

Wat is thuiszorg?

Thuiszorg heeft meerdere dimensies. Dit kan zijn: verzorging- of verpleging aan huis of hulp bij de huishouding. Lees verder >>

Contactgegevens

Postadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

Bezoekadres
D.O.Z. Thuiszorg
Putselaan 60 unit 2
3074 JC Rotterdam

T: 010 – 244 98 38
F: 010 – 846 97 56

info@dozthuiszorg.nl

Website ontwikkeling door JVH webbouw JVH webbouw